Cynhadledd Rhwydwaith Flynyddol y Ganolfan Adfer Afonydd

LIFE18 NAT/UK/000743

Cynhadledd Rhwydwaith Flynyddol y Ganolfan Adfer Afonydd

Venue Cymru, Llandudno, Gogledd Cymru

24 - 26 Ebrill 2024

 

Diwrnod 1 – 24ain

Diwrnod 2 – 25ain

Diwrnod 3 – 26ain

 

 

Cyflwyniadau, prif areithiau

Cyflwyniadau

Ymweliad safle diwrnod cyfan

 

 

Gwobr Afonydd y DU

Gweithdai, ymweliadau safle

(dim ond 100 o leoedd)

 

 

 

 

 

 

Mae archebion ar gyfer Cynhadledd RRC 2024 bellach wedi cau

Rhaglen

Mae hwn yn ddigwyddiad na allwch ei golli – mae’r gynhadledd hon, sef cynhadledd flynyddol gyntaf y Ganolfan Adfer Afonydd yng Nghymru  yn cael ei chynnal yn nhref glan môr hanesyddol Llandudno. Efallai mai rhaglen 2024 fydd ein rhaglen orau eto, gyda dau brif siaradwr a 45 o gyflwyniadau eraill ar bynciau fel newid hinsawdd, rheoli graean, gwaith adfer ar gyfer pysgod, parhad afonydd, gorlifdiroedd hanesyddol, ymgysylltu â thirfeddianwyr, gwyddoniaeth dinasyddion a llawer mwy.

Eleni rydym yn partneru â thîm LIFE Afon Dyfrdwy, ac mae gennym drydydd diwrnod ar gyfer y rhai sydd am fynd ar daith o amgylch dalgylch afon Dyfrdwy. Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld.

Noddwyr 2024

     

Mae archebion ar gyfer Cinio Gwobr Afonydd y DU 2024 bellach wedi cau

Os ydym yn disgwyl eich archeb ar gyfer y cinio, anfonwch e-bost atom yn rrc@therrc.co.uk

Prisiau (yn cynnwys TAW)

Cyfraddau aelodau’r Ganolfan Adfer Afonydd

Cyfraddau i’r rhai nad ydynt yn aelodau

 Tocyn Diwrnod 1 a Diwrnod 2 cyfunol (gan gynnwys cinio’r Wobr Afonydd)

£489

£630

 Tocyn Diwrnod 1 a Diwrnod 2 cyfunol
(ddim yn cynnwys cinio’r Wobr Afonydd)

£459

£600

Tocyn diwrnod sengl (Diwrnod 1 neu Ddiwrnod 2)

£291

£384

 Tocyn diwrnod sengl + cinio Gwobr Afonydd y DU

£333

£333

Diwrnod 3 – ymweliad safle (dim ond 100 o leoedd)
(os yn teithio i’r gynhadledd mewn car yn unig)

Am ddim*

Am ddim*

Diolch i gefnogaeth noddwyr Cynhadledd y Ganolfan Adfer Afonydd 2024, gallwn gynnig nifer gyfyngedig o ostyngiadau o hyd at 50% ar y prisiau uchod i fyfyrwyr, ymddiriedolaethau a chyrff anllywodraethol bach. Cwblhewch y ffurflen gais isod i wneud cais am ostyngiad.

Ffurflen gais am ostyngiad

* Bydd tâl o £30 os byddwch chi’n canslo eich ymweliad safle dewisol ar Ddiwrnod 3 o fewn 4 wythnos i'r digwyddiad a heb ddod o hyd i rywun arall yn eich lle.

Llety

Nid oes ystafelloedd gwely yn lleoliad y gynhadledd (Venue Cymru, LL30 1BB), ond mae llawer o opsiynau llety yn Llandudno. Rydym yn awgrymu eich bod yn cymharu opsiynau ar wefannau cymharu ac yn archebu'n gynnar i sicrhau eich dewis o lety.

Mae gostyngiad o 10% ar gyfer cynrychiolwyr ac arddangoswyr sy'n mynychu Cynhadledd y Ganolfan Adfer Afonydd yn llety gwely a brecwast The Oasis. Isafswm arhosiad o ddwy noson. Mae’r gostyngiad yn berthnasol i gyfraddau safonol 2024 ar gyfer gwely a brecwast neu ystafell yn unig. Archebwch dros y ffôn gyda'r cod archebu canlynol: RRC10CONF.

 

Gwybodaeth Hygyrchedd y Lleoliad

Adborth o 2023

"Difyr iawn, llawer o sgyrsiau diddorol, ystod dda o astudiaethau achos, cyfleoedd da ar gyfer rhwydweithio"

"Roedd y gynhadledd yn addysgiadol ac yn ysbrydoledig iawn. Dysgais gymaint, ac roeddwn yn gallu cysylltu â chydweithwyr angerddol eraill ar draws y diwydiant"

"Cafodd ei rhedeg yn dda iawn a rhoddodd y gweithdai a'r drafodaeth fewnwelediad gwych i sut y dylai'r dyfodol edrych"

Gweld yr holl gynadleddau blaenorol